We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

۱۴
خرداد
۱۳۹۶
  • .


    امروز پلشیر به مکتبی تبدیل شده است که سیاق خاص خود را در طراحی اش ملموس نموده و آن را به تمام دانش آموختگان خود نیز ... Read more

۰۷
خرداد
۱۳۹۶
۲۷
اردیبهشت
۱۳۹۶
  • رؤیای دیرپای این مجموعه زنده نگه داشتن میراث آباء و اجدادی، در معماری بوده است و همواره تلاش خود را بر حفظ ریشه ... Read more

۲۷
اردیبهشت
۱۳۹۶
  • تب داغ سازندگی در بحبوحه ی اواخر دهه 50، به هرکس که دلی تپنده به عشق وطن داشت سرایت کرده بود. از این روی عده ای از ... Read more

۲۷
اردیبهشت
۱۳۹۶
۲۶
اردیبهشت
۱۳۹۶
۲۶
اردیبهشت
۱۳۹۶
  • شرکت مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر، یک مؤسسه ی تولید فکر در زمینه ی معماری و طراحی شهری است، که با به کار گ... Read more

۲۶
اردیبهشت
۱۳۹۶
8
posts
in category ما و معماری ما