معمــار از نگــاه پلشیــر

کار معمار خلق کردن است، و حقیقت بخشیدن به رؤیاهای ذهنی. معمار فردی است که به واسطه ی هنر خود و آثاری که خلق می کند، می تواند به عنوان راهبر فرهنگ جامعه بخت آزمایی کند؛ او راهش را به پشتوانه ی قدرت فکر خود انتخاب می کند نه جریان غالب جامعه.

معماری آفرینش و نوزایی در هر اثر است چرا که هر بار می تواند حرفی تازه داشته باشد و تعبیر آن به اندازه ی چند نسل به طول بینجامد. معماری هنر است؛ ریشه در فرهنگ دارد و با تقلید در منافات است.

۲۶
اردیبهشت
۱۳۹۶

Leave a Reply