آرمــان هــا

همانگونه که رؤیای دیرپای این مجموعه زنده نگه داشتن میراث آباء و اجدادی، در معماری بوده است و همواره تلاش خود را بر حفظ ریشه ها گذارده تا هر پروژه اش تبدیل به میراثی ماندگار برای ایران شود، به دنبال ایجاد یک جریان فکری در معماری بوده تا پایبندی به ریشه ها و معماری زمینه گرا را تبدیل به یک دغدغه ی عمومی در جامعه ی معماری نماید. جوان گرایی و پرورش نسل های متعدد از معماران در این مجموعه، خشت اول این عمارت آرمانی بوده که تا کنون در به ثمر نشستن آن موفق بوده است؛ تا بتواند با این دست افزار در آینده ای نه چندان دور در مسیر رسیدن به عنوان برترین شرکت مشاور در خاورمیانه به مقصد رسد.

۲۷
اردیبهشت
۱۳۹۶

Leave a Reply