و امــروز…

امروز پس از طی مسیری طولانی در جهت دستیابی به اهداف و آرمان ها، پلشیر تنها نام یک شرکت نیست، بلکه تبدیل به مکتبی شده است که سیاق خاص آن در طراحی اش ملموس بوده و آن را به تمام دانش آموختگان خود نیز انتقال داده است؛ و با توجه به کسب درجات عالیه توسط هر یک از جوانان وارد شده به این آکادمی، ادامه راه ارزش مدارانه و هویت گرای پلشیر، امروز عضوی از این خانواده بودن برای هر یک از این افراد نقطه ای درخشان در کارنامه ی حرفه ای و افتخاری در مسیر پیشرفتشان محسوب می  شود

۰۷
خرداد
۱۳۹۶

Leave a Reply