خانــه قانعــی

موقعیت : اصفهان، خیابان میر، پلاک ۱۷۱

کارفرما : محمدرضا قانعی

طراحی : مهندسان مشاور پلشیر

محمدرضا و اشکان قانعی

همکاران طرح : لیلا ایزدی، شهاب محمودی، اردشیر قانعی

طراحی سازه :  فریدون بنکدارپور

تاسیسات مکانیکی : شادروان حیدر خسروی

با همکاری سوپرپایپ اینترنشنال

تاسیسات الکتریکی : اسکندر صادق نژاد

پیمانکار : مهرداد قانعی

عکس : فرشید نصرآبادی

گرافیک : سمانه محسنی

۳۰
اردیبهشت
۱۳۹۱

Leave a Reply