ساختمان اداری پلی اکریل

کارفرما:شرکت پلی اکریل اصفهان

مشاور:مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر

زیربنا : ۵۵۰۰ متر مربع

موقعیت: اصفهان، ضلع جنوبی پل بزرگمهر

سال طراحی : ۱۳۷۰

طراح: دکتر محمدرضا قانعی-امیرهوشنگ یزدان

همکاران طرح:  ا-پورنائب زاده/د-شهنواز

عکاس : جاسم غضبانپور، اشکان قانعی

جوایز: رتبه ی اول مسابقه ی آبادی ۱۳۷۰

۳۱
اردیبهشت
۱۳۷۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*