سلسله نشست های معماری معاصر جهان با حضور دکتر محمدرضا قانعی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه برگزار می گردد.

 

سلسله نشستهای معماری معاصر جهان
Maria Auboeck -محمدرضا قانعی | Janos Karas – هما بهبهانی | Annick Hess – محمد عرب |Lisa Dill-مهرداد زواره محمدی

۲۰
فروردین
۱۳۹۷

Leave a Reply