دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

زمانی که وزارت مسکن وشهر سازی به عنوان کارفرمای ساخت دانشگاه ها، پروژه طراحی دانشکده ی داروسازی دانشگاه یزد را معرفی نمود، برای معمار روشن بود که مایل است نقطه گره ی طرح خود را از درون معماری سنتی، بخصوص فضاهای تو در توی مدارس و منازل سنتی نتیجه بگیرد. بنای الهام بخش رسیدن به طرح دانشکده ی داروسازی یزد، مدرسه ی خان واقع در مجموعه ی بازار و میدان خان یزد بود؛ این محور مرکزی مجموعه دپارتمان چون بازاری خطی، قلب تپنده طرح بود که در دو جبهه آن اتاق های اداری و فضا های مشترک مجموعه اموزشی قرار داشتند. سپس در اطراف آن به الهام از ساخت و ساز ستنی، دانشکده های زیر مجموعه دپارتمان هر کدام بر کنار حیاط های داخلی چون سرا های مجزا به صورت قرینه قرار گرفتند.  فضا سازی این حیاط های داخلی که مطابق سنت در ارتفاعی پایین تر از سطح همکف قرار داشتند به همراه ایوانهای مرتفع، راهرو های مسقف دور آنها، نحوه حیاط سازی با حوض های فواره دار، یا باغچه هایی به نقش چهارباغ و بسیاری جزئیات دیگر همگی عناصر محلی طرح بودند. اما به دلیل عدم تأمین بودجه، طرح اجرا شده با تغییراتی نظیر ساخت یکی از این سراها که معوق مانده بود، با تغییراتی مواجه شد. از سوی دیگر کاربرد پروژه نیز از سوی بهره بردار دستخوش تغییر شد و این مجموعه در نهایت میزبان دپارتمان پزشکی دانشگاه شد.

موقعیت : یزد، مجموعه دانشگاهی یزد

سال طراحی : ۱۳۷۳

پروژه : دانشکده ی داروسازی دانشگاه شهید صدوقی

زیربنا : ۱۵٫۰۰۰ متر مربع

۲۰
فروردین
۱۳۹۷

Leave a Reply